Uvod v sociologijo kulture I

Uvod v sociologijo kulture I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cvar Nina, prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Predmet je sestavljen iz tematskih sklopov, ki študenta in študentko postopoma in v zgodovinskem prerezu uvajajo v temeljno problematiko ter konceptualne možnosti za analizo kulture. Uvodne teme obravnavajo pojmovanja kulture, ki vključujejo strukturne vidike ter analizo vsakdanjega življenja; osvetlijo razmerje družba-kultura, kultura- umetnost, visoka-nizka kultura, jezik-kultura, kultura-identiteta.
Sledi uvajanje temeljnih pojmov: historičnega materializma (baza, nadzidava; razredni boj, odtujitev, blagovni fetišizem, napačna zavest); koncepti hegemonije (Gramsci), ideologije in ideoloških aparatov države (Althusser), subjekta , diskurza in moči (Foucault).
Prek branja Freuda se študenti in študentke seznanijo z delovanjem nezavednega, množične psihologije ter mehanizmom identifikacije. Slednje vodi v tematski sklop razumevanja oblikovanja individualnih in kolektivnih identitet. Prvi del predmeta zaključi niz vsebin, ki obravnavajo formacije kolektivnih identitet prek vpisovanja spomina in iznajdenih tradicij.

Izbrana poglavja iz/selected readings from:
- Adorno, Horkheimer: Dialektika razsvetljenstva, SH, 2002 (str. 17-55).
- J. Alexander (1988) Durkheimian Sociology: Cultural Studies. New York:Cambridge University Press.
- L. Althusser: »Ideologija in ideološki aparati države«, v zborniku Ideologija in estetski učinek, CZ, 1980.
- S. Freud: »Množična psihologija in analiza jaza«; v Psihoanaliza in kultura.
- M. Foucault: Zgodovina seksualnosti, 1. del, ŠKUC, 2000.
- Marx, Engels: »Nemška ideologija« (str. 11- 99), MEID II, CZ, 1976.
- F. de Saussure: Predavanja iz splošnega jezikoslovja, SH, 1997(str. 79-84; 122-137).
- Ksenija H. Vidmar: Uvod v sociologijo kulture, FF, 2004.