Govorilne ure

Čet./10.30 do 12.00

Kabinet

5/2/10 TOBAČNA 5

Oddelek za slavistiko

doc. dr. Jana Šnytová

Izobrazba:

2016: doktorica znanosti, doktorska disertacija (Ph. D.) z naslovom Analiza prevodov slovenske književnosti v češčino prevajalca Františka Benharta, Filozofska fakulteta Univerze Palackega v Olomoucu (Češka)

2003: petletni magistrski študij smeri Češki jezik in književnost, Francoski jezik in književnost (filologija), Filozofska fakulteta Masarykove univerze v Brnu (Češka)

Študijska bivanja v tujini:

2001–2002: Študij francoske književnosti in jezikoslovja Université de Picardie – Jules Verne, Amiens (Francija)

9/1997: Seminar francoskega jezika in književnosti, Université Paul Valéry, Montpellier (Francija)

Akademska in poklicna kariera

od 2018: docentka za češko književnost, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

2015–2018: asistentka za češko književnost, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

2015–2019: koordinatorka za šolstvo in kulturo, Veleposlaništvo Češke republike v Ljubljani

2005–2015: lektorica za češki jezik in književnost, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

2002–2005: lektorica za češki jezik, Center za češčino kot tuji jezik, Filozofska fakulteta Masarykove univerze v Brnu (Češka)

2003–2004: Srednješolska profesorica češkega jezika in književnosti, Gimnazija Pavla Křížkovskega v Brnu (Češka)

Raziskovalna področja

Prevodoslovje za področje češkega in slovenskega leposlovja: interdisciplinarno področje, ki se osredotoča na analizo in interpretacijo leposlovnih del češke in slovenske literature iz vidika teorije prevoda, prevajalske strategije in metode. Izpostavljen je tudi tudi primerjalni vidik slovanskih književnosti (češka in slovenska).

Češko-slovenski literarni odnosi: področje, ki se osredotoča na analizo kulturnega posredovanja in  prevajanja ter na kritično vrednotenje književnega prevajanja. V prispevkih obravnava predvsem recepcijo slovenske književnosti v češkem kulturnem prostoru in obratno.

Drugo strokovno delo

Članstvo v uredniških odborih znanstvenih revij: članica uredniškega odbora knjižne zbirke Slavica Slovenica, št. 2, 2017, Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Recenzentsko delo: recenziranje prispevkov za revijo Studia Slavica, Univerza v Ostravi, Filozofska fakulteta, od 2015.

Pedagoško-organizacijsko delo: Prevajalski natečaj zahodnoslovanskih književnosti na Oddelku za slavistiko, FF UL, 2005–2015.  Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (organizator).

 

Bibliografija: v sistemu cobiss

Pomembnejše objave:

ŠNYTOVÁ, Jana: Die wichtigsten Charakterzüge der Übersetzungsmethode des Übersetzers František Benhart beim Übersetzen slowenischer Prosa ins Tschechische. Zeitschrift für Slawistik, št. 2, let. 64, 2019, s. 175–189;  ISSN: 0044-3506. SCOPUS. Web of Sciences (WOS).

ŠNYTOVÁ, Jana: Vlastní jména v prózách Cirila Kosmače při překladu ze slovinštiny do češtiny = Nazwy własne w prozie Cirila Kosmača w przekładu z języka słoweńskiego na język czeski = Proper names in the prose written by Ciril Kosmač with regard to their translation from Slovenian into Czech. V: BUCZEK, Marta (ur.), MAŁCZAK, Leszek (ur.), TOKARZ, Bożena (ur.). Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu, (Przekłady literatur słowiańskich, ISSN 1899-9417, t. 6, cz. 1). Katowice: Wydawnictwo Universytetu Śląskiego. 2015, t. 6, cz. 1, str. 199–225. Central European Journal of the Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Easter European Online Library (CEEOL). [COBISS.SI-ID 60502114]

ŠNYTOVÁ, Jana: Expresivita originálu a překladu při překládaní slovinské literatury do češtiny. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.). Vzájemným pohledem: česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století: monografie = V očeh drugega : češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju : monografija, (Publikace slovanské knihovny, 68). Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2011, str. 241–251. [COBISS.SI-ID 47919458]

ŠNYTOVÁ, Jana: Prevodi slovenske književnosti v češčino od leta 1945 do sodobnosti. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2014, str. 457–461. [COBISS.SI-ID 56094818]

ŠNYTOVÁ, Jana: Anton Popovič in njegov prispevek h komunikacijskemu pojmovanju prevoda. V: SEVŠEK ŠRAMEL, Špela (ur.), PALLAY, Jozef (ur.). Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani: posvečeno Andreju Rozmanu, (Knjižna zbirka Slavica Slovenica, št. 2). 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 206–212. [COBISS.SI-ID 65476962]

SEVŠEK ŠRAMEL, Špela – ŠNYTOVÁ, Jana: Refleksije velike vojne v prozi – češki in slovaški primer. V: ŽELE, Andreja (ur.), ŠEKLI, Matej (ur.) Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Videm; Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2018, s. 257–268  [COBISS.SI-ID 296274688]

SEVŠEK ŠRAMEL, Špela – ŠNYTOVÁ, Jana: Poznámky k překladu Slezských písní do slovinštiny. V: SMOLKA, Zdeněk (ur.) Petr Bezruč: bard prvý, co promluvil. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018, s. 64–72, [COBISS.SI-ID 68076386]

Uredništvo:

ROZMAN, Andrej (avtor), ŠNYTOVÁ, Jana (urednik, avtor dodatnega besedila). Antologija starejše češke književnosti. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-237-531-7. [COBISS.SI-ID 263560448]

ŠNYTOVÁ, Jana (urednik). Nesrečno srečni: antologija češke poezije druge polovice 20. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 486 str., ilustr. ISBN 978-961-237-520-1. [COBISS.SI-ID 262881024]

Prevodi strokovnih in znanstvenih besedil:

Bednaříková, Božena: Novi pristopi k Akademski slovnici knjižne češčine (?). Prevedla Jana Šnytová. Jezik in slovstvo, letn. 62, št. 2/3 (2017), s. 29–35.

Kržišnik, Erika: Frazém z kulturního hlediska. Prevedla Jana Šnytová. V: Bednaříková, Božena (ed.) Čítanka textů kognitivní lingvistiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 171–189.

Smrekar, Andrej et al. (ur.): Impresionismus od ústvitu do soumraku: slovinské umění 1870–1930. Prevedli Jana Šnytová in Dagmar Šober. Praha: Správa Pražského hradu, 2019.

Novak-Popov, Irena: Slovinská poezie posledního desetiletí. Izbrala in prevedla Jana Šnytová. Protimluv: revue pro kulturu, letn. 10, št. 2 (2011), s. 58–60.

Barešová, Marie (ur.): Slovinský film a František Čáp. Prevedla Jana Šnytová. Klenov: Nakladatelství Pavel Kotrla, 2017.

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

17. 10. - 26. 10. 2023
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo na ogled kratkega dokumentarnega filma Koliko pa ti šteješ?

10. 10. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca o zdravi dolgoživosti

05. 10. - 15. 10. 2023
Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Kako si v odnosih?

05. 10. 2023
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitev knjige: »Vsakdo mora imeti priliko, da udejstvi vse svoje telesne in duševne moči.« Milko Brezigar in prvi slovenski program narodnega gospodarstva