Govorilne ure

po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte neza.ceb.lip@gmail.com

Kabinet

306 Zavetiška

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

doc. dr. Neža Čebron Lipovec

Neža Čebron Lipovec (1980) je diplomirala iz umetnostne zgodovine in italijanskega jezika in književnosti leta 2004 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po obdobju poučevanja italijanskega jezika na jezikovni šoli, je leta 2005 vpisala magistrski študij (Master after Master in Conservation of Monuments and Sites) na najstarejši mednarodni šoli za konservatorstvo stavbne dediščine Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC), na Katoliški univerzi v Leuvenu (Belgiji). Leta 2007 je tam magistrirala z nalogo o umeščanju modernistične arhitekture v historičnih mestnih jedrih na primeru del Eda Mihevca v Kopru. Doktorirala je iz Zgodovine Evrope in Sredozemlja leta 2018 na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) z interdisciplinarno raziskavo o povojni izgradnji slovenskih obalnih mest, kjer se je posvetila pomenu regionalizma in tradicionalizma v arhitekturi, posebej v odnosu do stavbne dediščine v spornih krajih.

V letih 2007 in 2008 je delala na belgijskem RLICC kot raziskovalka in pedagoška asistentka, in sicer v okviru nastajajoče UNESCO katedre PRECOMOS o preventivnem konservatorstvu in vzdrževanju dediščine. Raziskovala je evropski fenomen organizacij tipa Monumentenwacht, ki se ukvarjajo s preventivnim vzdrževanjem dediščine, ter o tem objavila več člankov in sodelovala na več konferencah (npr. Terra conference, Bamako, Mali januar 2008; GA ICOMOS, Quebec, Canada, September 2008). V okviru dela na RLICC je sodelovala na več mednarodnih projektih drugod po svetu (npr. Conservation and Site Planning of the Fasil Ghebbi in Gondar, Ethiopia, julij-september 2006; Urban Conservation of Historic Cairo, Egipt, april 2007; Preventive conservation of the Hampi Heritage Site, Indija, September 2008).

Leta 2009 se je zaposlila na Univerzi na Primorskem (UP), kjer dela kot raziskovalka (od 2019 znanstvena sodelavka) za področje dediščine na Inštitutu za dediščino Sredozemlja v okviru Znanstveno-raziskovalnega središče UP (danes Inštitut za arheologijo in dediščino na Fakulteti za humanistične študije UP), istega leta je začela delati tudi kot pedagoška asistentka na Fakulteti za humanistične študije UP. Sodelovala je v številnih mednarodnih projektih (npr. Shared Culture, Interreg SLO-ITA, 2010-2014; MACC – Modern Art Conservation Centre, Interreg SLO-ITA, 2011-2014; Roof of Rock, Interreg IPA Adriatic, 2012-2015; Heroes we love, Creative Europe, 2014-2017; ExPoAUS – Extended potentiality of Adriatic UNESCO Sites, Interreg IPA Adriatic, 2014-2017; Archaeology for all – Arheologija za vse, Norveški skladi, 2015-2017; Mitski park, Interreg SLO-HR, 2017-2020) ter nacionalnih projektih (Analiza materialne kulture primorskih mest – preučevanje dinamike gospodarskih, družbenih ter urbanističnih procesov, J6-3169; Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi (16.-19.st.), J6-6831). Na vseh projektih pokriva področji arhitekturne zgodovine in konservatorstva stavbne dediščine. V samostojnih raziskavah se posveča predvsem teoriji (kritičnih) dediščinskih študij ter vlogi etnografskih metod v konservatorstvu. Od leta 2017 so-koordinira interpretacijske dejavnosti v Arheološkem parku Simonov zaliv v Izoli, ki ga upravlja UP FHŠ. Objavila je že več znanstvenih člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah, je urednice znanstvenih monografij od Edu Mihevcu (2011) ter o servitskem samostanu v Kopru (2017).

Na UP FHŠ je na Oddelku za arheologijo in dediščino bila sprva asistentka, od 2019 pa docentka za predmete Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine, Praktikum dediščine, Temelji konservatorstva, Arhitekturna dediščina, Metodologija raziskovanja dediščine; sodeluje tudi pri številnih drugih dediščinskih in umetnostnozgodovinskih predmetih. Od jeseni 2019 je namestnica predstojnice Oddelka za arheologijo in dediščino na UP FHŠ ter koordinatorka doktorskega programa Upravljanje kulturnih virov in arhivistika. V svojem raziskovalnem in pedagoškem delu sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenija, z Urbanističnim inštitutom RS ter z Zavodom za gradbeništvo.

V letu 2018-2019 je bila zaposlena tudi kot strokovna sodelavka (delovno mesto konservator) na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, na Interreg projektu Refresh, kjer je sodelovala pri pripravi projekta prenove skladišč soli Monforta in Grando v Portorožu.

Leta 2019 je postala zunanja sodelavka Oddelka za etnologijo in antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je predavateljica za predmet Etnološko konservatorstvo.

Evidenčna številka raziskovalke (ARRS): 31227.

ČEBRON LIPOVEC, Neža. Homage to a New Town in an Old One [i. e. Homage of a New Town to an Old One] : Dequel's Bust of Pier Paolo Vergerio il Giovane. V: MAHNIČ, Katja (ur.), GOLOB, Nataša (ur.). Spomin, II = Memory, II. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2019. Letn. 13, št. 1, str. 248-263, ilustr. Ars & humanitas, 13, 1

ČEBRON LIPOVEC, Neža. Post-war urbanism along the contested border : some observations on Koper/Capodistria and Trieste/Trst. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 49, str. 199-220.

ČEBRON LIPOVEC, Neža, HROBAT VIRLOGET, Katja. Between "Brotherhood among Nations" and Nationalism : Dequel's and Pohlen's Sculptures in Post-War Istria. V: VUKOV, Nikolai (ur.), KAZALARSKA, Svetla (ur.). Heroic Art and Socialist Realism : Monuments, Memory and Representations of the Socialist Past after 1989. Sofia: Cultural Arcs Foundation, cop. 2018. Str. 55-85.

ČEBRON LIPOVEC, Neža (urednik), KAVUR, Boris (urednik), OSOJNIK, Minka (urednik), ZANIER, Katharina (urednik), ROSINA, Elisabetta (urednik). Il convento dei Serviti : un monumento architettonico e archeologico nel cuore di Capodistria = Servitski samostan : arhitekturni in arheološki spomenik v osrčju Kopra = The convent of the Servites : an architectural and archaeological monument in the heart of Koper. 1a ed. = 1. izd. = 1st ed. Milano: Poliscript, 2017.

HROBAT VIRLOGET, Katja, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Heroes we love? : monuments to the National liberation movement in Istria between memories, care, and collective silence. Studia ethnologica Croatica. 2017, vol. 29, str. 45-71.

HROBAT VIRLOGET, Katja, POLJAK ISTENIČ, Saša, ČEBRON LIPOVEC, Neža, HABINC, Mateja. Abandoned spaces, mute memories : on marginalized inhabitants in the urban centres of Slovenia. Glasnik Etnografskog instituta. 2016, 64, [sv.] 1, str. 77-90.

ČEBRON LIPOVEC, Neža. Ohranjanje dediščine modernistične arhitekture z vidika arhitekturne zgodovine : izbrani primeri dobre prakse = La conservazione del patrimonio architettonico moderno dal punto di vista della storia dell'architettura : esempi selezionati di buona prassi. V: GOLEŽ, Mateja (ur.), ROŽIČ, Janko (ur.), TOMAŽEVIČ, Miha. Povezave : gradbeništvo, arhitektura, umetnostna zgodovina, umetnost = Connessioni : ingegneria civile, architettura, storia dell'arte, arte. 1. izd. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2016. Str. 127-150.

ČEBRON LIPOVEC, Neža. "I'm telling the story of the town" : places in a contested space. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), GOUSSEFF, Catherine (ur.), CORNI, Gustavo (ur.). At home but foreigners : population transfers in 20th century Istria. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2015. Str. 189-207.

ČEBRON LIPOVEC, Neža. "Casa vecia" in "case nove" ali usoda vrtov palače Tiepolo-Gravisi. V: PANJEK, Aleksander (ur.), BRATOŽ, Urška (ur.). Palača Tiepolo-Gravisi v Kopru : odstiranje mestne zgodovine. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015. Str. 125-140.

ČEBRON LIPOVEC, Neža. Arhitekturni pomniki izgradnje Kopra po drugi svetovni vojni. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2012, letn. 22, št. 1, str. 211-232.

ČEBRON LIPOVEC, Neža. Usode in nove rabe koprskih samostanov po razpustitvi redov s poudarkom na obdobju po drugi svetovni vojni. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 22, št. 2, str. 509-522.

STULENS, Anouk, MEUL, Veerle, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Heritage recording and information management as a tool for preventive conservation, maintenance, and monitoring : the approach of Monumentenwacht in the Flemish region (Belgium). Change over time : an international journal of conservation and the built environment. spring 2012, vol. 2, no. 1, str. 58-76.

ČEBRON LIPOVEC, Neža, VAN BALLEN, K. Tra 'prevenzione' e manutenzione : i 'monumentenwachten'. V: BISCONTIN, Guido (ur.), DRIUSSI, Guido (ur.). Pensare la prevenzione : manufatti, usi, ambienti : atti del convegno di studi, Bressanone 13 - 16 luglio 2010. Venezia: Arcadia Ricerche, [2010]. Str. 193-202.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu