Znanstveno besedilo

Znanstveno besedilo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Kranjc Simona, prof. dr. Smolej Mojca

- Predstavitev razvoja/zgodovine slovenskih znanstvenih besedil,
- predstavitev oz. kratka ponovitev psiholingvističnih, socioligvističnih teorij oz. diskurznih teorij, ki jih je potrebno upoštevati pri analizi znanstvenega diskurza,
- predstavitev besedilotvornih zakonitosti in stilističnih postopkov znanstvenega besedila, - predstavitev problematike poimenovalnih postopkov oz. terminologije v znanstvenem jeziku,
- na besedotvorni in besedilotvorni ravni predstavitev vprašanja razmejitve med mednarodnim in narodnim.

- VIDOVIČ MUHA, Ada (ur.), 1986: Slovenski jezik v znanosti 1. Ljubljana: ZIFF.
- VIDOVIČ MUHA, Ada (ur.), 1989: Slovenski jezik v znanosti 2. Ljubljana: ZIFF.
- GAJDA, S., 1982: Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Warszawa: PWN. GORJANC, Vojko, 1995/96: Primerjalna razčlenitev terminologije v matematiki in filozofiji. Jezik in slovstvo 41: 267–276.
- GORJANC, Vojko, 1999: Kohezivni vzorec matematičnih besedil. Slavistična revija 47: 139–159. PISANSKI PETERLIN, Agnes, 2002: Angleško-slovenska kontarstivna analiza nekaterih oblik organizacije znanstvenih člankov. Vestnik 36: 309–320.
- SAJOVIC, Tomaž, 2005: Jezik med umetnostjo in znanostjo. Slogovne razprave. Ljubljana: Založba ZRC.
- VIDOVIČ MUHA, Ada, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja. Ljubljana: ZIFF. MILLS, Ian, 1997: Jezik znanosti. Sporočila 10: 8–15. Sporočila 11: 9–15.